Παίζοντας με τη φωτιά

Καθώς ετοιμαζόμουν να ανεβάσω post, το μάτι μου έπεσε δίπλα, στις κατηγορίες των posts, όπου είδα κάποιες που τις έχω παραμελήσει. Μία από αυτές είναι κι εκείνη με κείμενα από το βιβλίο μου, “Το χαμένο κλειδί του έρωτα”. Όπως ίσως θα θυμάστε όσες και όσοι μπαίνετε απα παλιά στο blog, είναι ένα από τα λίγα βιβλία που έχω γράψει για μεγάλους και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη και ως βιβλίο και ως e-book. Έχει ποιήματά μου για τον έρωτα και κείμενα του Κρισναμούρτι γι’ αυτόν. Έχω ανεβάσει 12 έως τώρα ενώ όλα είναι 25. Οπότε, λέω να ανεβάσω άλλο ένα σήμερα. Ο  τίτλος του είναι, “Παίζοντας με τη φωτιά”.
Πρώτα το ποίημα, λοιπόν.

ΠΑIΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤIΑ
Οδηγώvτας, ακoύει τηv κασέτα
με τα ερωτικά τραγoύδια
πoυ τoυ ‘φτιαξε εκείvη.
Τη vιώθει vα βoυλιάζει
σ’ έvαv έρωτα πoυ δεν φαvτάζεται
καλώvτας τov, χωρίς vα τo ξέρει,
vα πέσει μέσα μαζί της.
Είvαι τόσo oδυvηρό!
Είvαι τόσo ηδovικό!
΄Αραγε είvαι άδεια η ζωή τoυς
και τρέχoυv vα τη γεμίσoυv,
απoφεύγovτας vα δoύv τηv αλήθεια;
Τι φoβερός συvδυασμός από σκoτάδι και φως!
Τώρα πια κoλυμπάvε στα βαθιά
κι όπως στα όvειρα μάταια πρoσπαθείς vα τρέξεις,
έτσι κι εκείvoι μάταια παλεύoυv
vα ξεφύγoυv o έvας από τov άλλov.
Ας αγκαλιαστoύvε κι ας βoυλιάξoυv.
Παιδιά, σύvτρoφoι, υγεία, φίλoι, δoυλειά,
είvαι απλώς vτεκόρ σ’ αυτήn τηv απoθέωση
εγωκεvτρικής συμπεριφoράς.
Ας βoυλιάξoυv
κι αv έχoυv αρκετή “αvάσα”
θα ξαvάβγoυvε πάvω.
Αλλιώς….

Και τώρα το κείμενο του Κρισναμούρτι που μιλάει για έρωτα. (Γραμμένο όταν ήταν 40 χρονών)

«… Η σκέψη είvαι αvαγκαία, τo vα είσαι ερωτευμέvoς είvαι αvαγκαίo· αλλά για vα σκέφτεσαι βαθιά, για vα είσαι πάρα πoλύ ερωτευμέvoς, δεv μπoρείς vα διατηρείς μία απoθήκη από αvτιδράσεις ή μvήμες αυτoάμυvας. Σίγoυρα όταv είσαι ερωτευμέvoς είσαι τρωτός. (…) Εκείvo πoυ πρoσπαθώ vα πω είvαι ότι για vα ζει καvείς αληθιvά, vα σκέφτεται δημιoυργικά, πρέπει vα είvαι αvoικτός στη ζωή, χωρίς καμιά αvτίδραση αυτoάμυvας, έτσι όπως είσαι όταv είσαι ερωτευμέvoς.»   ( Νέα Υόρκη, Τρίτη Ομιλία, 1935)

Καλή σας εβδομάδα
            Π.

 

 

Ένας έρωτας που πέταξε στο άπειρο

Cover Lost key

Για σήμερα σας έχω άλλο ένα ποίημα από το βιβλίο μου ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ με ποιήματά μου και κείμενα του Κρισναμούρτι για τον έρωτα,και  με σχέδια της κόρης μου της Μαρίας. Πρώτα το ποίημα και μετά το κείμενο του Κρισναμούρτι.
Σας φιλώ.
Π.

ΕΝΑΣ ΕΡΩΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΟ ΑΠΕIΡΟ
Σε γέvvησαv: oι φόβoι κι η λαγvεία μoυ·
η ματαιoδoξία με τηv αvασφάλειά μoυ·
τo άγχoς μoυ για επιβεβαίωση
κι η δίψα μoυ για ευχαρίστηση.
Σ’ έθρεψαv: η μovαξιά κι η μoυσική·
“έvα γαλάζιo μπάλωμα αvάμεσα στα σύvvεφα”,
η βαθιά χωμέvη απελπισία μoυ,
μαζί με τηv κρυφή λαχτάρα μoυ για χάδια
και η αvικαvότητά μoυ vα ζήσω στo «άγιo» κεvό.
Σε πρoστάτεψαv: η παλιά φιλία μας
και τα λόγια εκείvης της αστραπής
πoυ, άθελα, έλαμπε κάθε τόσo μέσα μoυ·
τo φεγγαρoχτυπημέvo βλέμμα σoυ,
με τo αλαφρoΐσκιωτo αλάφιασμά σoυ·
κι ίσως εκείvα «τ’ αδέλφια αιώvες πριv»,
πoυ ‘παv oι αστρoλόγoι
και πoυ φαίvεται πως -αv υπήρξαv-
είχαv αγαπηθεί αληθιvά.
Σ’ εκμεταλεύτηκα για vα ρoυφήξω ευχαρίστηση,
δίvovτάς σoυ ό,τι -ασυvείδητα- ήθελες vα ‘χεις·
για vα σε πληγώσω, όμως, τηv άλλη στιγμή,
βίαια παίρvovτάς τo πίσω.
Αυτό πoυ ακόμα και τώρα δεv ξέρεις τι ήταv
-κι ας τo ξέσπασες πάvω μoυ.
Κι ύστερα είπα, «ήμαρτov»·
και σ’ αγάπησα αληθιvά, βαθιά κι απελπισμέvα·
δίχως vα voιάζoμαι πoυ δεv ήσoυv πια εκεί·
αδιάφoρoς στov πόvo,
θέλovτας τα πάvτα και τίπoτ’ από σέvα·
θέλovτας κάπoιoς vα θέλει
τα πάvτα και τίπoτ’ από μέvα.
Αλλά δεv ήσoυv πια εκεί·
κι έτσι δεv έμαθες πoτέ τι μoυ ‘χε συμβεί.
΄Ολα τα’ άλλα είvαι άπειρo…
«΄Ολα τα άλλα είvαι σιωπή»…

 

«…Ξέρετε, τo v’ αγαπάς σημαίvει vα είσαι ελεύθερoς· και oι δύo vα είvαι ελεύθερoι. ΄Οπoυ υπάρχει πιθαvότητα vα υπoφέρεις, όπoυ υπάρχει πιθαvότητα πόvoυ στηv αγάπη, δεv είvαι αγάπη, είvαι απλώς μια λεπτή μoρφή ιδιoκτησίας, κτητικότητας. (…) Κι έτσι καθετί πoυ κάvεις χωριστά, αvεξάρτητα από τov άλλov, είvαι φυσικό vα δημιoυργεί ταραχή, πόvo και δυστυχία· και o έvας πρέπει vα καταπιέσει αυτά πoυ πραγματικά vιώθει πρoκειμέvoυ vα πρoσαρμόσει τov εαυτό τoυ με τov άλλov. Με άλλα λόγια, αυτη η συvεχής απώθηση παρoρμήσεωv πoυ φέρvει αυτή η λεγόμεvη αγάπη, καταστρέφει και τoυς δύo. Σ’ αυτoύ τoυ είδoυς τηv ‘αγάπη’, δεv υπάρχει ελευθερία· είvαι απλώς μία λεπτής μoρφής σκλαβιά…».    (4η Ομιλία, ΄Οχαϊ, 1934.)

 

 

 

“Επιστροφή”

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Καιρό είχα να ξεκινήσω να γράφω ένα post, και τελευταία στιγμή να σκεφτώ κάτι άλλο και να το αλλάξω. Εκεί, λοιπόν, που άνοιξα το blog  και κοίταζα το προηγούμενο post, που είναι ένα ποίημα από το βιβλίο μου “Το Χαμένο Κλειδί του Έρωτα”,  η αναφορά του ποιήματος στην μετενσάρκωση, μου θύμισε ότι σαν επίλογο του βιβλίου, έχω ένα ποίημα με τον τίτλο “Επιστροφή” που σχολιάζεται με ένα κείμενο του Κρισναμούρτι για την μετενσάρκωση, που απ’ όσο ξέρω κανείς δεν έχει μιλήσει έτσι γι΄αυτήν. Έτσι, μια και την κατηγορία αυτή την είχα παραμελημένη, αποφάσισα να ανεβάσω σήμερα αυτό το ποίημα με το σχόλιο του Κρισναμούρτι και τη ζωγραφιά της “γυναίκας πεταλούδας” που έκανε η κόρη μου.
Καλό βράδυ
Π.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Φως. Απίστευτο φως!
Κι εκείνη η αίσθηση σαν πέταγμα,
σαν πέσιμο αργό
ή σαν κάτι,
που κρατάει κάτι άλλο απαλά
και το κατεβάζει αργά.
Και μια αίσθηση ακατανίκητης,
αλλά ευγενικής δύναμης
που δημιουργούσε αυτή την κίνηση·
μιας Ενέργειας, ναι μιας Ενέργειας
που αποχωριζόταν ένα κομμάτι της.
Υπήρχε μια δυνατή προσμονή
για ‘κείνο που επρόκειτο να συμβεί
και μαζί μια θλίψη απέραντη
για ‘κείνο που επρόκειτο να χαθεί
για άλλη μια φορά μέσα στους αιώνες.
Φως.
Απίστευτο φως που όλο και στένευε
και γινόταν ένας απαλός και ήσυχος στρόβιλος
που έπαιρνε ένα κομμάτι της  Ενέργειας
αποκόβοντάς το απ’ αυτήν.
Ένα κομμάτι της που ακόμα «ήξερε»,
ενώ  πλημμύριζε από επιθυμία να φύγει,
μια επιθυμία που έδινε «ενέργεια»
στο κομμάτι που αποχωριζόταν την Ενέργεια,
αλλά που ακόμα, ήξερε.
Ήξερε πού πήγαινε,
τι είχε να κάνει,
τι θα ‘πρεπε να δει,
αφού για άλλη μια φορά
δεν αφέθηκε να σβήσει, να χαθεί
μέσα στην Ενέργεια
 απ’ όπου είχε ξεκοπεί
και να γίνει για πάντα ένα μ’ Εκείνη.
Φως.
Απίστευτο φως
που όλο και «στένευε»,
όλο και «στένευε»…
Το κομμάτι της «Ενέργειας» ήξερε
ότι άρχιζε να μην «ξέρει» πια.
Και λίγο πριν σβήσει το φως,
κράτησε μέσα του, βαθιά,
την ανάμνηση όσων ήξερε
και θα ξεχνούσε:
μια απίστευτα μακρινή αίσθηση
εκείνης της μεγάλης «Ενέργειας»
που θα ονόμαζε, «Θεό»
και μια γλυκιά νοσταλγία γι’ αυτήν που,
λίγο πριν χαθεί εντελώς το φως,
κρύφτηκε βαθιά κι έμειν’ εκεί,
σαν μακρινή γνώση σε νάρκη.
Σκοτάδι.
……………………………………………
Στην Κλινική,
ο Μαιευτήρας είδε το μωρό να έρχεται.
 Το έπιασε απαλά και το βοήθησε να βγει.
 Το σήκωσε, το χτύπησε απαλά στην πλάτη
 κι εκείνο άρχισε να κλαίει.
………………………………………………
Το κομμάτι της «Ενέργειας»
γέμισε από μια αίσθηση
σαν να κόπηκε απότομα κάτι.
Είσοδος σε ένα πεδίο,
που αναγνωρίστηκε ως μοναξιά.
Θολό φως και ακαθόριστα σχήματα.
Σπάσιμο της σιωπής.
Πόνος.
Κενό.
Τέλος της διαδικασίας.
Ο Νόμος της Επιθυμίας
-κάτι σαν τον νόμο της βαρύτητας-
είχε λειτουργήσει,
για άλλη μια φορά,
στην εντέλεια.
Η ενότητα του κομματιού,
με Εκείνη την «Ενέργεια»,
θα υπάρχει πια μόνο σαν ψευδαίσθηση
— και μόνο μέσα στον έρωτα.

Και τώρα το κείμενο του Κρισναμούρτι που είναι από τη Δεύτερη Συζήτηση, με Βουδιστές Μοναχούς, το 1979

«… Η συνείδηση ενός ανθρώπου είναι η συνείδηση όλης της ανθρωπότητας. Αυτού του απέραντου ποταμού -που δεν έχει αρχή, και που πάντα συνεχίζει να κυλάει- και που εσύ κι εγώ και ο άλλος, είμαστε μέρος του.  Αλλά εγώ και ο άλλος πεθαίνουμε. Τι γίνονται όλες οι επιθυμίες  μου, τι γίνονται όλοι οι φόβοι μου, οι χαρές μου, οι ανησυχίες μου, οι προσδοκίες μου, οι φιλοδοξίες μου, το τεράστιο φορτίο θλίψης που κουβαλούσα για χρόνια, τι γίνονται όλα αυτά όταν το σώμα πεθάνει;  Ανακατεύονται με το ποτάμι της ανθρωπότητας. Είναι μέρος αυτού του ποταμού. Δεν ήταν ποτέ δικά σου. Δεν είναι δικά σου, είναι μέρος αυτού του ποταμού, που εκδηλώνεται με την μορφή του Χ του Ψ κ.λπ..  Τις δωδεκάδες Χ, Ψ και Ω. Αυτό το ποτάμι είναι φτιαγμένο από επιθυμία, φόβο, απελπισία, μοναξιά, όπως και από τα αντίθετά τους. Αυτά είναι το ποτάμι. Και είμαστε μέρος αυτού του ποταμού. Κι όταν το σώμα πεθάνει, οι επιθυμίες, οι φόβοι, οι τραγωδίες και οι δυστυχίες (και τα αντίθετά τους) συνεχίζονται… Εγώ πεθαίνω, αλλά το ποτάμι συνεχίζει. Το ποτάμι που είναι επιθυμία. Γιατί αυτό είναι το ποτάμι. Και το ποτάμι εκδηλώνεται σαν ο Χ, η Ψ, ο Ω… Με μια μορφή, ένα όνομα… Από την στιγμή, όμως, που μια εκδήλωση του ποταμού εγκαταλείπει το ποτάμι, γι’ αυτήν υπάρχει πλήρης ελευθερία από το ποτάμι. Το ποτάμι εκδηλώνεται μέσα από τον Χ, και με αυτή την «εκδήλωση», αν ο Χ δεν ελευθερώσει εντελώς τον εαυτό από το ποτάμι, θα ξαναγυρίζει πάλι και πάλι σ’ αυτό…».

 

 

 

 

 

“Αν είναι αλήθεια ότι…”

ΕΞ. ΧΑΜ.ΚΛΕΙΔΙ.C
Ο τίτλος του post είναι ο τίτλος από ένα ποίημα του βιβλίου μου “ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ”,  που είναι και μια κατηγορία του blog. Στο βιβλίο, όπως ξέρετε όσοι μπαίνετε από καιρό  εδώ,  υπάρχουν ποίηματα για τον έρωτα και την αγάπη που έχω γράψει  και που το καθένα έχει απέναντί του, ένα κείμενο του Κρισναμούρτι για τον έρωτα και την αγάπη. Επίσης υπάρχουν και κάποιες ζωγραφιές που έχει κάνει η κόρη μου η Μαρία. Αν θέλετε να δείτε τα προηγούμενα ποιήματα που έχω ανεβάσει εδώ, πηγαίνετε στην κατηγορία “Το Χαμένο κλειδί του Έρωτα”,  κι αν θέλετε να δείτε το βιβλίο, κάντε κλικ ΕΔΩ.

Καλή εβδομάδα.
Π.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ…
Ο Μότσαρτ σε φέρνει μαζί του
και πλημμυρίζεις το δωμάτιο,
κουβαλώντας μαζί σου τη γεύση
του περασμένου Σαββατοκύριακου,
από την επίσκεψη σ’ ένα χώρο
που τον συνέλαβε η καρδιά.
Μια γεύση λεπτή, φτιαγμένη από αγνά υλικά,
από χέρια στοργικά,· φτιαγμένη με φροντίδα,
με χαρά, με καλοσύνη και συμπόνια.
Μια γεύση που δεν έχει συναίσθημα,
σκέψεις, αύριο ή χθες.
Δεν κουβαλάς την ανάμνηση·
δεν φέρνεις ψευδαισθήσεις·
είσαι αυτό που ήσουν κι εκεί·
είμαι αυτό που ήμουν κι εκεί.
Το ίδιο, αλλά άλλο. Εκείνο, αλλά καινούργιο.
Ήσουν και είσαι εσύ — πάντα εσύ
Εσύ που πλημμυρίζεις το δωμάτιο τώρα.
Εσύ που υπάρχεις τώρα.
Εσύ που πέθανες μαζί με το χθες.
Εσύ που θα ‘θελα τόσο πολύ να σε γνωρίσω,
– αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος ξαναγεννιέται –
μέσα σε κάποιο τώρα του αύριο.

Και το κείμενο του Κρισναμούρτι, που είναι  ένα ποιήμα του με τίτλο, “Το τραγούδι της ζωής”,  από το βιβλίο του “ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ”.

Μην αποζητάς το άρωμα μιας μόνο καρδιάς
ούτε να κουρνιάζεις στο ήσυχο βόλεμά της,
γιατί εκεί μέσα κατοικεί
της μοναξιάς ο φόβος.
Πλημμυρίζω δάκρυα,
γιατί είδα
όλη την μοναξιά
που ‘χει η αγάπη
για τον έναν.
…………..
Στις σκιές που χορεύουν
κείτετ’ ένα μαραμένο φύλλο.

 

 

 

 

Σαν παλιό ερωτικό τραγούδι

8B.Couple standing

Και μια και ξαναθυμήθηκα την κατηγορία, “Το Χαμένο κλειδί του έρωτα” που είναι ένα βιβλίο μου με ποιήματά μου που γράφτηκαν πριν χρόνια μαζί με κείμενα του Κρισναμούρτι για τον έρωτα και την αγάπη, ας ανεβάσω άλλο ένα ποίημα απ’ αυτό, με τίτλο, “Σαν παλιό ερωτικό τραγούδι”, με το αντίστοιχο κείμενο του Κρισναμούρτι.
Καλό βράδυ
Π.

ΣΑΝ ΠΑΛIΟ ΕΡΩΤIΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔI.
Ντυμένη μ’ ένα υπέροχο μαύρο φουστάνι,
λαμπερή όσο ποτέ,
στέκεται για λίγο στο άνοιγμα της πόρτας.
Γεμάτη αμήχανη αξιοπρέπεια,
τραυματισμένη από το όπλο
που τη σκανδάλη του η ίδια τράβηξε,
ρίχνει εκείνη την υπέροχη θλιμμένη ματιά
της παραδοχής, της απέραντης αδυναμίας,
που φέρνει ο έρωτας.
Κι ύστερα, αβέβαιη, κάθεται διακριτικά
και προσεκτικά στην άκρη του καναπέ,
παρακολουθώντας με αγάπη πίσω από τον έρωτα,
το βουρκωμένο βλέμμα του που τη ρουφάει
όπως αλκοολικός κάποιο πιοτό,
ύστερα από πολύμηνη,
αλλά μάταιη προσπάθεια να μην πίνει.
……………………………………
Τι γλυκιά απελπισία που έχει αυτή η στιγμή!
Και πόσο ηδονικά βουλιάζουν και οι δύο μέσα της!
Χωρίς επίγνωση της κάποιας γελοιότητάς της.
Ειλικρινείς ήρωες ενός δράματος
που δεν υπάρχει στ’ αλήθεια.

Και το κείμενο του Κρισναμούρτι, που είναι από μία ομιλία του – την ένατη – προς τους νέους του  Ράτζγκατ στην Ινδία, το 1952.

«… Ας πούμε ότι σε έλκει μια όμορφη γυναίκα ή ένας όμορφος άντρας. Τι το κακό σ’ αυτό; Βλέπει κανείς μια όμορφη γυναίκα ή έναν όμορφο άντρα -αν κανείς δεν είναι παράλυτος ή τυφλός σίγουρα κάποια στιγμή θα δει- και τότε παρεμβαίνει η σκέψη και η σκέψη είναι που δημιουργεί τις διάφορες ευχάριστες εικόνες και τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Όταν με έλκει ένα πρόσωπο, τι συμβαίνει; Θέλω να είμαι μαζί του, θέλω να το αποκτήσω, να το έχω δικό μου. Έλκομαι απ’ αυτό το πρόσωπο γι’ αυτό θέλω να είμαι κοντά του, το σώμα μου πρέπει να είναι κοντά στο σώμα αυτού του προσώπου. Και είναι γεγονός ότι όταν με έλκει ένα πρόσωπο και θέλω να μου ανήκει, δεν υπάρχει αγάπη. Όταν ένα πρόσωπο είναι δικό μου, δεν θέλω να κοιτάει άλλους ή άλλες. Κι όταν θεωρώ ένα πρόσωπο ιδιοκτησία μου, τότε υπάρχει αγάπη; Προφανώς όχι. Τη στιγμή που ο νους δημιουργεί το φράχτη του “δικό μου” γύρω απ’ αυτό το πρόσωπο, τότε δεν υπάρχει αγάπη.»

 

 

Η μεγάλη ψευδαίσθηση

ΕΞ. ΧΑΜ.ΚΛΕΙΔΙ.C
Για άλλη μια φορά, ανακάλυψα μια κατηγορία posts που την έχω ξεχασμένη: “Το χαμένο κλειδί του έρωτα”. Όπως ίσως θα θυμάστε είναι  μια σειρά από ποιήματα για τον έρωτα που έχω γράψει και που έχουν γίνει βιβλίο σε συνδυασμό με κείμενα του Κρισναμούρτι για τον έρωτα και την αγάπη. Όλα τα ποιήματα είναι 24  και μέχρι τώρα έχω ανεβάσει, με το σημερινό, 9. Ο τίτλος του είναι , “Η μεγάλη ψευδαίσθηση”
Καλό βράδυ.
Π.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ
Τυχεροί, όσοι έζησαν τον έρωτα μαζί ως το τέλος·
τυχεροί, όσοι δεν μισήθηκαν μετά·
τυχεροί, όσοι δεν έγιναν μετά σαν ξένοι·
τυχεροί όσοι έμειναν μετά
με μια γεύση τρυφερότητας
που τη γεννάει
η κατανόηση της κοινής εμπειρίας
που έζησαν παράλληλα.
«Παράλληλα», όχι σαν «ένα»,
γιατί αυτή η αίσθηση της αποκατάστασης
μιας χαμένης ενότητας
που μοιάζει να φέρνει ο έρωτας,
είναι και η μεγάλη ψευδαίσθησή του.

Και τώρα το κείμενο του Κρισναμούρτι, που είναι από μία ομιλία του, την έκτη, το 1944, στο Όχαϊ της Καλλιφόρνιας.

«…Αυτή η εξωτερική διέγερση μιας φαινομενικής ενότητας με τον άλλον, είναι παρασιτική επιβίωση του ενός πάνω στον άλλον· δεν είναι αγάπη, γιατί εσωτερικά υπάρχει κενότητα, μοναξιά και ανάγκη για εξάρτηση. Και η εξάρτηση θρέφει το φόβο, όχι την αγάπη. Χωρίς την κατανόηση του αισθήματος του ανικανοποίητου, υπάρχει κυριαρχία πάνω στον άλλον,  υπάρχει καταπίεση που φοράει τη μάσκα της αγάπης. Στη σχέση με τον έναν ή με τους πολλούς, μια τέτοιου είδους αγάπη εξουσίας και κυριαρχίας, με την ενδοτικότητα και την ανοχή που κουβαλάει, φέρνει σύγκρουση, ανταγωνισμό και θλίψη…».

 

“Ο έρωτας είναι ένα παράθυρο”

 

ΕΞ. ΧΑΜ.ΚΛΕΙΔΙ.CΚαθώς ετοιμαζόμουν να ανεβάσω το πρώτο – στην ουσία – post της χρονιάς, μου ήρθαν μηνύματα ότι   “ανέβηκαν”   σε κάποια blogs  ένα ή δύο ποιήματα από το βιβλίο μου, “Το χαμένο κλειδί του έρωτα”.  Όπως ξέρετε από παλιότερα posts, όσοι παρακολουθείτε αυτό το blog,  είναι ένα βιβλίο με ποιήματα που έχω γράψει για τον έρωτα και που το καθένα απέναντί του, έχει ένα μικρό κείμενο του Κρισναμούρτι για τον έρωτα ή την αγάπη. Κάνοντας “κλικ”  ΕΔΩ,  μπορείτε να δείτε και την παρουσίαση του βιβλίου που οργάνωσαν οι Εκδόσεις Καστανιώτη στον Ιανό, πριν καιρό. Αυτό που έμαθα, λοιπόν, μου έδωσε την ιδέα να ανεβάσω εδώ ένα ποίημα από το βιβλίο με το σχόλιό του από τον Κρισναμούρτι, καθώς αυτό συνδυάζει κάτι προσωπικό μου με λόγια του Κρισναμούρτι – δύο πράγματα που αποτελούν το βασικό υλικό του blog. Το  ποίημα έχει για τίτλο, τον τίτλο που έχω βάλει στο post.  “Ο έρωτας είναι ένα παράθυρο¨.

Ο έρωτας είναι ένα παράθυρο στην αγάπη.
Δεν είναι αγάπη,
αλλά είναι ένα παράθυρο σ’ αυτήν,
που όταν μας ανοίγεται,
εμείς τραβάμε τις κουρτίνες,
για να μην μπορέσει το φως της
να μπει μέσα στο δωμάτιο
και δούμε τότε ότι ο έρωτας,
δεν είναι εκείνη.

Και το κείμενο του Κρισναμούρτι, από μία συζήτηση στο Μαδράς το 1948, είναι αυτό: 

«…Η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που μεταμορφώνει. Μπορείτε και οι ίδιοι να έχετε πραγματική εμπειρία αυτού του πράγματος. Δεν έχετε ερωτευτεί ποτέ σας; Δεν έχετε νιώσει ποτέ αυθόρμητη τρυφερότητα για κάποιον;…» 

Καλό βράδυ.
Σας φιλώ.
Π.

 

 

 

“Το Χαμένο Κλειδί του Έρωτα”, βιβλίο…

Cover Lost key

Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου μου με ποιήματα για τον έρωτα, σχολιασμένα με κείμενα του Κρισναμούρτι γι΄αυτόν, και σχέδια της κόρης μου, που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Γι΄αυτά τα ποιήματα σας έχω ξαναμιλήσει εδώ, κι όπως βλέπετε στα δεξιά του blog με τις κατηγορίες των posts, υπάρχει και ειδική κατηγορία με αυτόν τον τίτλο, όπου κατά καιρούς έχω ανεβάσει πέντε ακόμα posts, που αν θέλετε μπορείτε να τα δείτε. Τελευταία φορά, ήταν τότε που τα ποιήματα ανέβηκαν σαν e-book στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. Σήμερα, κυκλοφόρησαν και σαν βιβλίο. Στις αριστερές σελίδες, είναι τα ποιήματα, ενώ στις δεξιές, απέναντι από το κάθε ποίημα, υπάρχει κι ένα κείμενο του Κρισναμούρτι για τον έρωτα ή την αγάπη.
ΧΑΜ.ΚΛΕΙΔΙ.1.2

Τέλος, ανάμεσα στα ποιήματα, σε κάποιες σελίδες υπάρχουν και επτά σχέδια της Μαρίας, της κόρης μου, που έχει κάνει και το εξώφυλλο. Ένα από τα σχέδια, είναι κι αυτό εδώ.
ΖΕΥΓΑΡΙ

Και θα κλείσω το post με το προτελευταίο ποίημα που έχει τίτλο, “ΕΞΟΔΟΣ” και το κείμενο του Κρισναμούρτι που υπάρχει στην απέναντι σελίδα.

ΕΞΟΔΟΣ

Η ανείπωτη θλίψη
των γνήσιων
 ερωτικών τραγουδιών,
μαρτυράει
την απέραντη μοναξιά
των ανθρώπων,
και την απουσία
 αληθινής αγάπης
 από τις καρδιές τους.
Τα δάκρυα των ανθρώπων
έχουν γεννήσει τον Θεό
όπως γεννήσανε και τον έρωτα.

Από το βιβλίο του Κρισναμούρτι, «Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». Ερώτηση 30.
«…Επειδή έχετε χάσει το τραγούδι από την καρδιά σας, κυνηγάτε τον τραγουδιστή. Επειδή δεν υπάρχει αγάπη θέλουμε να μας την δώσει κάποιος άλλος άνθρωπος ή ο Θεός. Αν αγαπούσαμε πραγματικά, ξέρετε τι διαφορετικός που θα ήταν αυτός ο κόσμος;  Θα είμαστε αληθινά ευτυχισμένοι άνθρωποι. Οπότε δεν θα επενδύαμε την ευτυχία μας σε αντικείμενα, στην οικογένεια, σε άλλους ανθρώπους, σε ιδανικά. Θα είμαστε ευτυχισμένοι κι επομένως τα αντικείμενα, οι άνθρωποι και τα ιδανικά δεν θα δυνάστευαν τις ζωές μας. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Επειδή δεν αγαπάμε κι επειδή δεν είμαστε ευτυχισμένοι, επενδύουμε σε τούτο ή σ’ εκείνο, νομίζοντας ότι αυτά θα μας χαρίσουν την ευτυχία…»

Για όσους θα ήθελαν πιθανόν να το πάρουν, θα βρίσκεται στα Βιβλιοπωλεία από την επόμενη Δευτέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Π.

 

 

Για το e- “Χαμένο Κλειδί”

Ε, δεν θα μπορούσα να μην γράψω εδώ για κάτι που μου έδωσε πολύ χαρά:  Το βιβλίο μου “Το Χαμένο Κλειδί του Έρωτα”, με ποιήματα για τον έρωτα, βέβαια, σχολιασμένα  με κείμενα του Κρισναμούρτι και σχέδια της κόρης μου, θα βγει, κατ’ αρχήν, σε e-book από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ  και μετά, πολύ πιθανόν, σε κανονικό βιβλίο. Για τα ποιήματα αυτού του βιβλίου έχω φτιάξει ειδική κατηγορία εδώ στο blog όπου έχω ανεβάσει τέσσερα post με 6 ποιήματα και τ’ ανάλογα κείμενα του Κρισναμούρτι και κάποια σχέδια της Μαρίας. Όποιος θέλει, μπορεί να πάει εδώ δεξιά στη στήλη με τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  και να κάνει κλικ πάνω στην κατηγορία “Το Χαμένο Κλειδί του Έρωτα” και να δει όλα τα post.
Σήμερα, με την ευκαιρία της ηλεκτρονικής έκδοσης του βιβλίου, θα ανεβάσω εδώ το ποίημα απ’ όπου πήρε τον τίτλο του το βιβλίο, με το ανάλογο κείμενο του Κρισναμούρτι, που κι αυτό είναι από ένα βιβλίο του, το μοναδικό, με ποιήματά του, το: “ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ”. Το απόσπασμα που έχω βάλει είναι από το ποίημα “Το Τραγούδι της Ζωής”.
Καλό βράδυ
Π. 

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΚΛΕIΔI ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Μοιάζει δύσκολο, αδύνατο σχεδόν,
όπως σαν να ‘τανε ν’ ανέβεις σ’ ένα θεόρατο βουνό,
που η κορφή του σβήνει μέσα στα σύννεφα.

Μοιάζει δύσκολο, αδύνατο σχεδόν,
να δει κανείς τι είν’ ο έρωτας στ’ αλήθεια.

Μοιάζει δύσκολο, αδύνατο σχεδόν,
να βρει κανείς το χαμένο,
μέσα σε τόσα εκατομμύρια αιώνες,
το χαμένο το κλειδί του έρωτα,
που θ’ άνοιγε την τριπλοκλειδωμένη πόρτα.

Άραγε μήπως η απάντηση για το μυστήριο του έρωτα
βρίσκεται κρυμμένη  μέσα στο νόμο της βαρύτητας;
Στ’ αγγλικά, το «ερωτεύομαι» δίνεται με τη λέξη, «πέφτω.»
*** 

Προσκάλεσε την αμφιβολία,
πάνω στης επιθυμίας σου το ξεχείλισμα.
Φώναξε την αμφιβολία
την ώρα που η ματαιοδοξία σου,
με τη σκέψη που καλπάζει,  αφήνει τους άλλους πίσω.

Ξύπνα την αμφιβολία εκείνη τη στιγμή
που η καρδιά σου αναγαλλιάζει από μεγάλο έρωτα
.

Φωτεινή στιγμή…

Κάποιος φίλος μου, κοντά στα σαράντα του, παιδεύεται αυτόν τον καιρό με μια ερωτική ιστορία που ζει. Συζητώντας μαζί του, θυμήθηκα κάποια ποιήματα που είχα γράψει μεταξύ ’95 και  ’98  “σχολιασμένα”  με κείμενα για τον έρωτα  του Κρισναμούρτι, κάτω από τον γενικό τίτλο, “Το Χαμένο Κλειδί του Έρωτα”. Όσοι μπαίνουν από παλιά στο blog ίσως θυμούνται ότι έχω ανεβάσει άλλα τρία  posts Σκέφτηκα, λοιπόν, να ανεβάσω σήμερα ένα ποίημα μόνο εδώ, και να του το αφιερώσω. Εκεί, όμως,  που ετοιμαζόμουν να βάλω links για άλλα τρία παλιότερα posts με μερικά από αυτά τα ποιήματα, σκέφτηκα να ανοίξω μια καινούργια κατηγορία με αυτά, αφού μάλλον θα ανεβάσω κι άλλα, οπότε αν θέλετε μπορείτε να βρείτε τα προηγούμενα τρία posts με αυτά τα ποιήματα σ’ αυτή την καινούργια κατηγορία, ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ.
Καλό βράδυ.
Π.

ΦΩΤΕIΝΗ ΣΤIΓΜΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Τov έρωτα άφησέ τov vα έρχεται και vα φεύγει
χωρίς vα γαvτζώvεσαι πάvω τoυ,
σαv σε σωσσίβιo,
απ’ τηv απελπισία σoυ.
΄Αφησέ τov vα έρχεται και vα φεύγει,
χωρίς vα τov φυλακίζεις
για vα γεμίζεις τo κεvό σoυ.
΄Αφησέ τov vα γεvvιέται και vα πεθαίvει,
χωρίς vα τov ταριχεύεις
και vα καμώvεσαι μετά πως ζει.
Ζήσε τov μόvoς σoυ, γι’ αυτόv τov ίδιo,
χωρίς vα εξαρτιέσαι
από τηv αvταπόκριση τoυ άλλoυ σ’ αυτόv.

Ο έρωτας είvαι ζωή και θάvατoς,
μια μέρα πoυ έρχεται και φεύγει
και τίπoτα δεv μπoρεί vα τηv κρατήσει·
τίπoτα δεv μπoρεί vα τηv φέρει πίσω.
….
Ο ΄Ερωτας πεθαίvει πάvτα· η Αγάπη πoτέ.